Registrácia

Náš tím - Slovensko

 

Kurzy Rešpektovať a byť rešpektovaný na Slovensku majú oprávnenie lektorovať len certifikovaní lektori, uvedení na tejto stránke, ktorí prešli lektorským výcvikom u Dr. Nováčkovej (v rokoch 2012-2013).Miroslava Kumančíková

Mgr. Miroslava Kumančíková

Psychologička, vyštudovala FF UK v Prahe (2000), odbory psychológia, pedagogika, absolvovala semestrálny pobyt na Kansas State University (1999). Absolvovala psychoterapeutický výcvik v skupinovej dynamickej psychoterapii a vzdeláva sa v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Má skúsenosti so zážitkovou pedagogikou. Ako trénerka, supervízorka a evaluátorka sa zúčastnila projektov na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí. Spolupracuje s časopisom Dieťa. Venuje sa individuálnej a skupinovej poradenskej a terapeutickej práci pre deti, rodičov a učiteľov a lektorskej činnosti.Katarína Martišová

Mgr. Katarína Martišová

Vyštudovala sociológiu na Trnavskej univerzite. Venuje sa teórii attachmentu a vzdelávaniu detí na prvom stupni s dôrazom na koncepciu Montessori a Vysoko efektívne učenie. S prístupom R+R sa stretla v roku 2010, keď absolvovala kurz. Skúsenosti s týmto prístupom získava najmä výchovou svojich dvoch detí. V súčasnosti je na materskej dovolenke.Tatiana Piovarčiová

RNDr. Tatiana Piovarčiová

Absolvovala Matematicko - fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Vyučovala na rôznych typoch škôl. Je autorka a spoluautorka viacerých projektov zameraných na pozitívne zmeny  v oblasti   výchovy a vzdelávania.  Pôsobí ako trénerka a konzultantka, odborný garant  programu Vysoko efektívne učenie (predtým ITV) a riadenie zmeny v škole. Verí, že dospelí dokážu vychovávať, učiť deti  a rásť spolu s nimi.


Marianna Rajecová

Mgr. Marianna Rajecová

Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave. Pracovala s predškolskými deťmi s fyzickým postihnutím, neskôr v dennom centre pre mladých ľudí s psychickými poruchami a v pedagogicko-psychologickej poradni. Venuje sa lektorovaniu R+R aj individuálnemu poradenstvu.Radka Rendošová

Bc. Radka Rendošová

Vyštudovala odbor Sociálna a pracovná psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (2010). S prístupom Rešpektovať a byť rešpektovaný sa zoznámila pri jeho vzniku v deväťdesiatych rokoch a od vtedy jeho praktické princípy uplatňuje v osobnom ako aj pracovnom živote. Ako dobrovoľníčka spolupracuje so stránkou slobodaucenia.sk venujúcej sa unschoolingu ako alternatívnej forme voči tradičnému vzdelávaciemu systému škôl.Ivan Vyskočil

Mgr. Ivan Vyskočil

Psychológ, od r. 2010 sa venuje najmä výchovnému poradenstvu a detskej, skupinovej i dospelej psychoterapii. Tri roky pracoval v liečebno-výchovnom sanatóriu s deťmi s ADHD a problémami v správaní, v súčasnosti pôsobí v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Sedem rokov vedie skupiny dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V jeho vlastnej praxi a pri rodičovskom poradenstve je prístup Respektovat a být respektován a Prístup zameraný na človeka od C. R. Rogersa úspešne hlavnou metódou práce.Tu sa môžete prihlásiť k odberu noviniek z prostredia R+R:

Na kurzy alebo stretnutia sa môžete teraz prihlasovať on-line. U položiek, ktoré sú označené červeným R, sa môžete, po kliku na písmeno, prihlásiť na kurz. Ak chcete dostávať aktuálne a dôležité informácie - registrujte sa.

Dátum Miesto Názov kurzu
07.04.2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie 1.mája, Senec R+R - 4
14.04.2018 Dobšinského 15, Nitra R+R - 4
28.04.2018 Račianska 80, Bratislava (budova starého internátu) R+R - 4
02.05.2018 ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, 811 02 Bratislava R+R - 7
03.05.2018 Cirkevná základná škola Narnia, Beňadická 38, Bratislava R+R - 4
19.05.2018 P. O. Hviezdoslava 9, Žilina R+R - 4
25.05.2018 Základná škola Janského 2, Žiar nad Hronom R+R - 4
Copyright WEB-X 2013